کمیته علمی

کمیته علمی ( به ترتیب الفبا)

رئیس: دکتر علی حسن زاده

عضو هیأت مدیره سازمان بیمه سلامت ایران

-         دکتر علی اکبری ساری

عضو هیأت علمی گروه علوم مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران

رییس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران

-         دکتر محسن بارونی

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان

-         دکتر علی بیژنی

عضو هیأت علمی و مدیر پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بابل

-         دکتر محسن اعرابی

عضو هیأت علمی و معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران

-         دکتر حمید پور اصغری

رییس امور رفاه اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

-         دکتر سید داود نصراله پورشیروانی

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بابل

-         دکتر  ابوالقاسم پوررضا

عضو هیأت علمی گروه علوم مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

-         دکتر امیر حسین تکیان

عضو هیأت علمی گروه بهداشت جهانی و سیاست عمومی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

-         دکتر شهرام توفیقی

مشاور معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در امور اقتصاد درمان و بیمه سلامت

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... اعظم (عج)

عضو بورد تخصصی اقتصاد، مدیریت و سیاستگذاری بهداشت و درمان

-         دکتر قاسم جان بابایی

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران

-         دکتر مصطفی جوانیان

عضو هیأت علمی و معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بابل

-         دکتر محمد علی جهانی

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بابل

-         دکتر علی اکبر حقدوست

عضو هیأت علمی گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان

-         دکتر رضا دهنویه

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان

-         دکتر محمد حسین رحمتی

دکتری مدیریت دولتی

عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف

-         دکتر آرش رشیدیان

مدیر کل دفتر پژوهشهای دفتر منطقه ای EMRO

-         دکتر علی رمضانخانی

عضو هیأت علمی گروه بهداشت عمومی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

-         دکتر مریم رهبری بناب

محقق مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

-         دکتر حسینعلی شهریاری

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سیستان و بلوچستان 

-         دکتر لطفعلی عاقلی

عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس 

-         دکتر شهرام غفاری

رئیس موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی

-         دکتر رضا قدیمی

عضو هیأت علمی و معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بابل

-         دکتر علیرضا رییسی

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

-         دکتر محمدرضا ملکی

 عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران

رییس دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی