درباره کنفرانس

سازمان بیمه سلامت ایران مأموریت دارد برای کاهش مخاطرات مالی با گسترش و توسعه بیمه همگانی پایه سلامت، امکان بهره‌مندی عادلانه از خدمات مطلوب و اثربخش و زمینه حفظ و ارتقاء سلامت را برای همه جامعه تحت پوشش فراهم نماید.

توسعه کمی و کیفی خدمات بیمه سلامت، دستیابی به پوشش فراگیر خدمات سلامت، دستیابی به پوشش عادلانه خدمات سلامت، کاهش سهم پرداخت از جیب مردم، رفع همپوشانی بیمه‌ای، بسط و گسترش برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع از مهمترین رسالت‌های سازمان بیمه سلامت ایران می‌باشند.

در راستای اهداف راهبردی سازمان و برنامه عملیاتی سال 1397، کنفرانس « بیمه سلامت؛ پوشش همگانی و مدیریت منابع مالی » در بهار سال 1398 برگزار می‌گردد.

این کنفرانس توسط مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت کشور و با مشارکت  دانشگاهها و مراکز علمی و تحقیقاتی کشور برگزار می‌گردد.

محورهای کنفرانس عبارتند از: بیمه سلامت و خرید راهبردی خدمات سلامت، بیمه سلامت و پوشش همگانی اجباری، بیمه سلامت و حفاظت مالی از اقشار آسیب پذیر، بیمه سلامت؛ تأمین و پایداری منابع مالی، بیمه سلامت؛ نظام ارجاع و پزشک خانواده، بیمه سلامت و ارزیابی فناوری‌های سلامت، بیمه سلامت و سازمان الکترونیک و بیمه سلامت و حقوق شهروندی

امید آنکه برگزاری این کنفرانس با گردآوری مستندات، دیدگاه‌ها و نظرات اندیشمندان محترم حوزه بیمه سلامت، زمینه‌سازی لازم را برای ارتقاء کمی و کیفی خدمات بیمه سلامت فراهم نموده و از آن در جهت بهبود مداوم و اصلاحات نظام بیمه درمان کشور بهره‌برداری لازم بعمل آید.