مخاطبین کنفرانس

Ø     مجلس شورای اسلامی

Ø     سازمان برنامه و بودجه کشور

Ø     وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

Ø     وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

Ø     سازمان‌های بیمه‌گر پایه و تکمیلی

Ø     دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور

Ø     انجمن‌ها، صنوف و سمن‌های حوزه سلامت

Ø     مراکز علمی و تحقیقاتی

Ø     اساتید و دانشجویان حوزه سلامت

Ø     پژوهشگران و علاقه‌مندان حوزه بیمه سلامت