پیام دبیر کنفرانس

تغییر نگاه جهانی از «قصر بیماریها» و بیماری محوری در سیاستگذاری به سمت «کل نگری»  در سلامت موجب شد که سازمان جهانی بهداشت در سال 2000 در گزارش خود نگاه به نظام سلامت را در کانون توجه قرار دهد و برای نخستین بار به سوئی برود که بیمه های اجتماعی بطور رسمی از سال 1883 با تاسیس «صندوق بیمه بیماری» توسط بیسمارک در آلمان آن را آغاز کرده بودند. به این طریق بود که کارکردهای نظام سلامت در چهار قلمرو تولیت، تامین مالی، پدید آوری منابع و تدارک خدمات توصیف شدند و سلامت مردم؛ در عین توجه به عدالت مالی و پاسخگو بودن به انتظارات غیر درمانی مردم؛ کانونِ محوریِ پیامد های نظام سلامت قرار گرفت.

نظام بیمه سلامت کانون محوری پرداختن به دو پیامد اصلی عدالت و پاسخگوئی از مجموعه پیامدهای نظام سلامت است. کنفرانس« بیمه سلامت، پوشش همگانی و مدیریت منابع مالی» به همت سازمان بیمه سلامت ایران و با محور قراردادن همبستگی اجتماعی به منظور استفاده از قانون اعداد بزرگ در انباشت و توزیع ریسک و اعمال یارانه متقاطع در کنار الزام به بیمه شدن آحاد جامعه ، با این هدف آغاز می شود تا مسیر تصمیم گیری ها را به سمتی ببرد که فارغ از پدیده های نامبارکی مانند: تعارض منافع، تسخیر نخبگی، مخاطره اخلاقی، ... منجر به شرایطی شود که:

1- موانع مالی دسترسی خانوارها به ویژه اقشار ضعیف و غیر برخوردار را به مراقبتهای ضروری و اساسی سلامت محدود نکند.

2- به هنگام دسترسی مواجه با هزینه های اسف بار نشوند و از منابع زیستی خود برای سلامت هزینه نکنند. 

3- در صورت مواجهه با هزینه های اسف بار و الزام به پرداخت برای آن، هستی خود را از دست نداده در ورطه فقر و نابودی غوطه ور نشوند. 

انتظار می رود با همکاری، همدلی و مشارکت جامعه علمی بتوانیم از دستاوردهای این همایش ملی در یافتن راهی بسوی ارائه خدمات هر چه بهتر و کیفی به جامعه بیمه شده نهایت بهره را ببریم.