محورهای کنفرانس

محورهای کنفرانس

بیمه سلامت و خرید راهبردی خدمات سلامت  

بیمه سلامت و پوشش همگانی اجباری

- بیمه سلامت و حفاظت مالی از اقشار آسیب پذیر

- بیمه سلامت؛ تامین و پایداری منابع مالی

بیمه سلامت؛  نظام ارجاع و پزشک خانواده

بیمه سلامت و ارزیابی فناوری های سلامت

- بیمه سلامت و سازمان الکترونیک

- بیمه سلامت و حقوق شهروندی