به گزارش خبرنگار آى هینا، طاهر موهبتى در مراسم افتتاحیه اولین کنفرانس ملى بیمه سلامت افزود: هر روز مباحث جدیدى در زمینه بیمه سلامت شکل مى گیرد و به طور مثال زمانى بحث پیشى گرفتن مصارف بر منابع مطرح نبود و زمانى نیاز به فناورى اطلاعات وجود نداشت و همچنین جمعیت جوان بود و بیمارى هاى سالمندى بروز نیافته بود.

وى بیان کرد: براى پاسخ به این نیازها بود که مرکز ملى تحقیقات بیمه سلامت شکل گرفت و کنفرانس ملى بیمه سلامت یکى از خروجى هاى این مرکز است.

موهبتى افزود: در این کنفرانس ٢ روزه از نظرات نخبگان و صاحب نظران حوزه بیمه سلامت استفاده مى کنیم تا مشکلات بیمه سلامت کاهش یافته و شاهد بیمه اى مقتدر و قوى و مبتنى بر دانش هاى روز باشیم.