جلسه کمیته اجرایی کنفرانس«بیمه سلامت؛ پوشش همگانی و مدیریت منابع » در سال 1398 با حضور کلیه اعضاء و نماینده مدیر عامل بمنظور بحث و تبادل نظر در خصوص برگزاری بهینه کنفرانس در تاریخ 98/1/31 در دفتر آقای رامزی برگزار شد.

در این جلسه ضمن بررسی مصوبات جلسه قبلی،  در خصوص دعوت از مهمانان، اسکان و  .... تصمیمات مناسب اتخاذ گردید.