جلسه کمیته اجرایی کنفرانس«بیمه سلامت؛ پوشش همگانی و مدیریت منابع » در سال 1398 با حضور کلیه اعضاء و نماینده مدیر عامل بمنظور بحث و تبادل نظر در خصوص برگزاری بهینه کنفرانس در تاریخ 98/1/26 در دفتر آقای رامزی برگزار شد.

در این جلسه در خصوص برنامه کنفرانس (سین) ،دعوت از مهمانان، برپایی نمایشگاه، اسکان و  .... بحث و تبادل نظر شد و تصمیمات مناسب اتخاذ گردید.